Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website https://lea-timetolisten.be/en zijn subdomeinen (hierna gezamenlijk de ‘Website’ genoemd) is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’ genoemd). Door de toegang tot en het gebruik van de Website erkent de internetgebruiker (hierna de ‘Gebruiker(s)’ genoemd) deze AGV te hebben gelezen, verklaart hij die zonder voorbehoud te aanvaarden en verbindt hij zich ertoe die na te leven.

1. Voorwerp

Deze website is bedoeld om de Gebruikers algemene informatie te verstrekken over het “LEA” programma van psychologische ondersteuning voor mensen met spijsverteringskanker, hun verzorgers en medisch personeel. In het bijzonder stelt Servier Benelux informatie ter beschikking van Gebruikers op het gebied van gezondheid, met inachtneming van de specifieke wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan de farmaceutische laboratoria worden opgelegd. Er wordt echter gespecificeerd dat de website geen medisch of telemedisch hulpmiddel is. Bijgevolg kan de informatie die op de website wordt verstrekt niet worden gelijkgesteld met een medisch advies of diagnose, noch een medische consultatie door een professionele zorgverlener vervangen. Voorts mag die informatie niet worden geïnterpreteerd als promotie of reclame voor producten, ongeacht of die door Servier Benelux of de juridische entiteiten van haar groep op de markt worden gebracht. Voor alle informatie over een van die producten worden de Gebruikers verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de juridische entiteit die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen van het betrokken product.

2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud die beschikbaar is op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, pictogrammen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, geluiden, audio- en videogegevens, evenals de boomstructuur van de Website, het navigatieplan, de logo’s, het ontwerp en de organisatie van de rubrieken, hun titels, de databases, hun structuur en inhoud, de merken (hierna ‘de inhoud’ genoemd) zijn het exclusieve eigendom van Servier Benelux en/of desgevallend van haar licentiegevers of partners en zijn derhalve beschermd door het intellectueel eigendomsrecht of door de bepalingen met betrekking tot het beeldrecht. Alleen reproductie voor strikt privédoeleinden is toegestaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en in het bijzonder zijn Boek over intellectuele eigendom. Bijgevolg is de commerciële exploitatie, weergave, verspreiding, reproductie, aanpassing, vertaling, transformatie, geheel of gedeeltelijk, door welk procedé dan ook, van de Website en/of zijn onderdelen, het delen van de Inhoud van de Website en overdracht naar een andere website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Servier Benelux strikt verboden. Elke vraag in verband met toestemming om de Inhoud van de Website te reproduceren of weer te geven moet worden gericht: aan Servier Benelux, op het volgende adress : info-lea@lea-timetolisten.be Bovendien zijn de handelsmerken en logo’s op de Website geregistreerde handelsmerken en mogen ze niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaar. Als zodanig vormt het feit dat wordt overgegaan tot hun weergave, reproductie, verspreiding en herverspreiding, geheel of gedeeltelijk, vanuit elementen van de Website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder ervan, vervalsing in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht. In elk geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om elke vermelding van auteursrecht of van eigendomsrecht die wordt vermeld in een element van de Website die hij gebruikt, te behouden en te kopiëren.
3. Verwerking van persoonsgegevens

Servier Benelux verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers die via de Website zijn verzameld in overeenstemming met het privacybeleid van de Website dat hier beschikbaar is.

4. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Gebruikers kunnen meer informatie krijgen over het gebruik van cookies door het cookiebeleid te raadplegen dat hier beschikbaar is.

5. Gebruik van de Website

De Gebruikers gaan akkoord met het gebruik van de Website: in overeenstemming met het doel ervan; voor privégebruik, met uitsluiting van elke commerciële of promotieactiviteit of voor professionele, promotionele, marketing- of commerciële doeleinden; met inachtneming van het auteursrecht en elk ander soort intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder door het behoud van elke vermelding van auteursrecht of eigendomsrecht dat wordt vermeld in elk onderdeel van de Website dat zij gebruiken; zonder gebruik te maken van robots of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de Inhoud van de Website en die te gebruiken, en zonder te proberen de Website te belemmeren; zonder te proberen de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, toegankelijk te maken of te verspreiden of te delen, op welke wijze dan ook, aan onbevoegde derden. Bovendien is de informatie die op de Website wordt verstrekt niet-contractueel en kan ze niet worden beschouwd als een aanbod van diensten of producten. Ze vormt op geen enkele wijze een bewering, garantie of verbintenis van Servier Benelux met betrekking tot de producten en diensten die er worden voorgesteld. Aan de Gebruiker wordt ook gemeld dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd niet kan worden gelijkgesteld met medisch advies en het advies van een arts niet kan vervangen. Bijgevolg mag de Gebruiker die informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen en moet hij een professionele zorgverlener raadplegen die bevoegd is om een medische opvolging uit te voeren. Servier Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die op basis van de informatie op de Website wordt genomen, noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door derden. Tevens wordt eraan herinnerd dat het de verantwoordelijkheid is van elke Gebruiker van de Website om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen en te beveiligen tegen elke indringing of besmetting van mogelijke virussen die op het internet circuleren.

6. Juistheid en volledigheid van de informatie op de Website

Alle informatie die op de Website aan de Gebruikers wordt verstrekt, wordt verstrekt ‘zoals ze is’ zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-namaak. Servier Benelux streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op de Website gepubliceerde informatie te verzekeren op het moment dat die online wordt gezet. Ze garandeert echter geenszins de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en de inhoud die aan de Gebruikers op de Website ter beschikking wordt gesteld en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de op de Website gepubliceerde informatie en documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. Servier Benelux wijst elke aansprakelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of wijziging met betrekking tot de informatie die op de Website beschikbaar is, in het bijzonder in het geval van wijzigingen in de reglementaire of wettelijke bepalingen, evenals voor eventuele schade als gevolg van frauduleuze indringing door een derde partij, in het bijzonder wanneer dat zou kunnen leiden tot een wijziging van de informatie die op de website beschikbaar is. In dit opzicht kan Servier Benelux niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die pagina’s en voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de Gebruiker, namelijk voor alle directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de Website door een persoon of door de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.

7. Wijziging van de Website

Servier Benelux behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en de gegevens of informatie die toegankelijk zijn via de Website, alsook deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke normen, wet- en/of regelgeving en/of om de prestaties van de Website te verbeteren. In dat geval treden de gewijzigde AGV in werking vanaf de datum waarop ze online worden gezet. Het is dan ook raadzaam dat de Gebruiker zich regelmatig informeert over de AGV van de Website.

8. Beschikbaarheid van de Website

Servier Benelux streeft ernaar de Website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden voor de Gebruikers. Servier Benelux kan echter de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website niet garanderen. In dat verband behoudt Servier Benelux zich het recht voor om de toegang tot de Website, de functionaliteiten ervan of het geheel of een deel van de op de Website aangeboden diensten op elk moment te beëindigen, te beperken, op te schorten of tijdelijk te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, om welke reden dan ook en in het bijzonder om redenen van technisch onderhoud, in geval van overmacht of toeval, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of andere technische moeilijkheden. Niettegenstaande alle middelen die door Servier Benelux en haar technische dienstverleners worden toegepast, wordt de Gebruiker geïnformeerd over het gebrek aan betrouwbaarheid van het internetnetwerk, met name wat betreft de relatieve veiligheid van de gegevensoverdracht, de niet gegarandeerde continuïteit van de toegang tot de Website, de niet gegarandeerde prestaties wat betreft het volume en de snelheid van de gegevensoverdracht en de verspreiding van virussen. Ook wordt gespecificeerd dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij zijn van fouten en dat er onderbrekingen en storingen kunnen optreden. Bijgevolg geeft Servier Benelux geen enkele garantie in dat verband en kan het dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan het genoemde gebruik van het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze lijst: – slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet; – externe indringing of aanwezigheid van computervirussen; – uitvallen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen; – elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Website verhindert.

9. Aansprakelijkheid van Servier Benelux

Servier Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van programma’s, winst of exploitatie geleden door een Gebruiker of een derde partij als gevolg van de toegang tot de Website, de navigatie op de Website, de Inhoud van de Website, het gebruik van de Website en de websites die eraan gelinkt zijn, of de onmogelijkheid om de Inhoud, informatie en diensten die via de Website door de Gebruikers worden aangeboden, te gebruiken. In het bijzonder wijst Servier Benelux elke aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit: een typografische of opmaakfout, onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating in de op de Website toegankelijke informatie; een frauduleuze indringing door een derde partij, met als gevolg een wijziging van de informatie, documenten of elementen die op de Website ter beschikking worden gesteld; de toegang van iemand tot de Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen; het uitvallen, het slecht functioneren of de incompatibiliteit van de computerapparatuur van de Gebruiker; een onderbreking van de toegangsnetwerken tot de Website, het geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn van de Website als gevolg van bijvoorbeeld de telecommunicatieoperatie; de verspreiding of introductie van computervirussen, Trojaanse paarden of wormen via de Website die de computerapparatuur van de Gebruiker kunnen aantasten; het vertrouwen dat wordt gehecht aan informatie die direct of indirect afkomstig is van de Website, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen. Servier Benelux wijst alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de informatie op de Website inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

10. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

In geval van verspreiding van inhoud op de Website door de Gebruiker, van welke aard dan ook, verbindt de Gebruiker zich ertoe, op straffe van aansprakelijkheid, geen gedragingen te vertonen of uitlatingen te doen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en de goede zeden, die beledigend, lasterlijk of discriminerend van aard zijn, die een persoon of een groep personen bedreigen of die de bepalingen van het auteursrecht, het beeldrecht, het privéleven van anderen, het medisch beroepsgeheim of het briefgeheim schenden. In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe zich op een respectvolle manier te gedragen, in het bijzonder ten opzichte van de andere leden van de Website. Aan de Gebruiker wordt gemeld dat, in geval van een verzoek van de bevoegde autoriteiten, Servier Benelux gemachtigd is om alle verbindingsgegevens door te geven die de identificatie van de Gebruiker mogelijk maken indien die laatste aan de oorsprong lijkt te liggen van ongeoorloofde inhoud of ongeoorloofd gedrag.

11. Hypertekstlinks

Deze Website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. De aanwezigheid van een hypertekstlink die naar een website van een derde leidt, houdt geenszins een validatie in van die website of van de inhoud ervan door Servier Benelux. Servier Benelux oefent geen controle uit over websites van derden en wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van die websites en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door een Gebruiker. Bovendien kan Servier Benelux niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen van derden. De Gebruiker opent en gebruikt de websites van derden onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op eigen risico en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op die websites. Aan de Gebruikers wordt daarom aanbevolen om de gebruiksvoorwaarden en privacycharters van die websites te controleren voordat ze hen persoonlijke informatie verstrekken.

12. Toepasselijk recht

Op deze AGV is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franstalige rechtbanken van Brussel (België). De toepassing van de rechtsconflictregels, die de volle toepassing van het Belgische recht zou beperken, wordt hierbij uitgesloten. Bijgevolg is de Belgische wet van toepassing op elke gebruiker die op de website navigeert en die alle of een deel van de functionaliteiten ervan gebruikt.

13. Bijkomende informatie

De Website https://lea-timetolisten.be/ wordt uitgegeven door Servier Benelux NV ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder het nummer BE 408.056.927 waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Internationalelaan 57 – 1070 Brussel – België Oprichter van de Website en webmaster : Nhu Truong – hello@codalist.be
Website host : Combell – Skaldenstraat 121, 9042 Gent – Belgique