Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Servier Benelux NV (“Servier”), met maatschappelijke zetel te Internationalelaan 57, 1070 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 408.056.927 biedt deze website aan om haar gebruikers algemene informatie te verstrekken over het LEA programma ter ondersteuning van mensen met kanker, hun verzorgers en medisch personeel. Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen diensten voor kinderen publiceren of leveren. Onze nieuwsbrief wordt alleen naar gezondheidswerkers gestuurd.

Wij respecteren de privacy van iedereen die de website gebruikt (verder “Website” genoemd) en verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen op de manier die hier wordt beschreven en die in overeenstemming is met onze wettelijke verplichtingen en uw rechten volgens de wet. Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is enkel van toepassing op uw gebruik van onze Website en het verstrekken van persoonsgegevens via de Website.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen een deel of alle van de volgende persoonsgegevens van gebruikers van de website verzamelen:

 • Gegevens die u aan ons meedeelt via het gedeelte ‘contact’ van de Website: naam, voornaam, e-mailadres, uw hoedanigheid (verzorger, patiënt), uw interesses en berichten.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen voor statistische doeleinden door middel van cookies. Noteer dat onze statistische cookies geen natuurlijke persoon kunnen identificeren.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie die u direct of indirect kan identificeren.

2. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website of omdat het in ons legitiem belang is om ze te verwerken (bij voorbeeld om uw vragen te beantwoorden).

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Statistische analyses opstellen, in het bijzonder met betrekking tot het aantal bezoeken van de Website;
 • Zorgen voor het beheer en de verbetering van de Website, zodat gebruikers optimaal kunnen navigeren;
 • Verzoeken en vragen van gebruikers beantwoorden en hen indien nodig technische bijstand verlenen;
 • Om ons in staat te stellen onze evenementen te beheren.

Wij verwerken de gegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven beschreven doeleinden.

3. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te vragen om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens en om die in te zien; om bijwerking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking (om legitieme redenen) bij de functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) van Servier. U hebt ook het recht om de persoonsgegevens die u aan Servier hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om die gegevens zonder enige belemmering van Servier aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, voor zover dat technisch mogelijk is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

 • via e-mail op het adres: dataprivacy-belux@servier.com
 • via de post, op het volgende adres:

Data Protection Officer

Servier Benelux S.A.

Internationalelaan 57

1070 Brussel

België

Indien u reden heeft om te klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming door Servier.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die door Servier worden verzameld, worden bewaard in een vorm die het enkel mogelijk maakt om u te identificeren gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Meer bepaald:

  1. Persoonsgegevens die voor publieksmeting worden verzameld, worden gedurende 24 maanden bewaard;
  2. Persoonsgegevens die worden verzameld voor communicatie en beheer van de relaties tussen de gebruikers en de Website worden gedurende 5 jaar na uw laatste interactie met Servier bewaard, vervolgens gedurende 5 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd;
  3. Persoonsgegevens die voor andere vormen van correspondentie worden verzameld, worden gedurende 13 maanden bewaard.

Cookies worden opgeslagen in overeenstemming met ons cookiebeleid dat [hier]beschikbaar is.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende en commercieel redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens die wij verzamelen en in bezit hebben vertrouwelijk te behandelen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige openbaarmaking of toegang, onopzettelijk verlies, vernietiging, wijziging of beschadiging, rekening houdend met de stand van de technologie en de uitvoeringskosten.

6. Delen we uw persoonsgegevens?

VUw persoonsgegevens die door Servier worden verwerkt, zijn alleen toegankelijk voor een beperkte lijst van ontvangers op een need-to-know basis of wanneer dat wettelijk verplicht is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • De diensten en het personeel van Servier en de andere juridische entiteiten van de Servier Groep die daar kennis van moeten hebben;
 • ADe leveranciers en dienstverleners van Servier, in het bijzonder zij die belast zijn met de hosting en de productie van de Website, die mogelijk toegang moeten verkrijgen tot de persoonsgegevens van gebruikers voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht;
 • De bevoegde autoriteiten, zoals de gezondheidsautoriteiten, in bepaalde gevallen die in de wetgeving zijn vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.